ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล (หจก./บริษัท) และผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว แต่ไม่เกิน 3 ปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 โดยเฉพาะกลุ่มโอท็อป กลุ่มอาชีพ องค์กรชุมชน วิสาหกกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มหนุ่มสาว นักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าในชุมชน ที่ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกประเภท อาทิ สินค้าหัตถกรรม Handmade การแปรรูปอาหาร เครื่องจักรสาน สิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม ฯลฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบ่มเพาะ SMEs ทั่วไป ประชาชนที่สนใจประกอบธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคต

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 369 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โทร.0-5464-9731 ต่อ 113