ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 3/2560  ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560      ณ อาคารครัวไทยสู่สากล วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 17 คน    และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560  จำนวน 12 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่