ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับประชาชนทั่วไป  ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จำนวน 22 คน

                               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560  มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 21 คน  ณ อาคารช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560  จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฯ  23 คน ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน